Caritas

Eén Parochiële Caritasinstelling in de Parochie van de Heilige Familie

Eén Parochiële Caritasinstelling in de Parochie van de Heilige Familie

Eén Caritasinstelling
Eén van de taken, die behoren bij de oprichting van een nieuwe parochie is het vormen van één parochiële Caritasinstelling. In deze periode waarin de Jeruzalemparochie en de parochies te Bavel en Ulvenhout tot één parochie worden samengevoegd, wordt ook voor deze ene parochie één parochiële Caritasinstelling opgericht.

Doel
Het algemeen reglement voor het bestuur van een (inter)parochiële caritasinstelling geeft als doelstelling van het parochieel caritasbestuur dit aan:
“Het doel van een caritasbestuur is om de diaconie een herkenbare plaats te bieden binnen en vanuit de gehele parochie. Daarvoor beheert zij het vermogen van de caritasinstelling en zorgt voor het verwerven van middelen en de doelmatige aanwending ervan”. (art. 3.1)

Geschiedenis
De geschiedenis van de voorbije jaren toont een kleurrijk palet van de vele diaconale werkzaamheden, die verricht werden door diaconale werkgroepen in de aanvankelijk negen afzonderlijke parochiekernen, later in drie parochies, die nu vanaf 1 januari de parochie van de Heilige Familie vormen.

Samenwerking
Zeker een caritasbestuur kan in samenwerking met de diaconale werkgroep(en) het ideaal zichtbaar maken, hoezeer een nieuw gevormde parochie met al haar verschillen één familie kan zijn, die in grote en kleine zaken als leden van die familie om elkaar bekommerd is, zowel binnen de eigen gemeenschap als ook over de (familie)grenzen heen.

Coördinatie
Tot de belangrijkste taak van de Caritasinstelling behoort o.a. * overleggen met bestaande diaconale werkgroepen * het coördineren van gezamenlijke activiteiten * het ondersteunen van eerder begonnen werkzaamheden * het starten van een gemeenschappelijke parochiële actie * meewerken aan financiële taken, die behoren tot het taakveld van de diaconie, * contact onderhouden met de bisdomleiding en * zich laten vormen en toerusten op de terreinen van beheer en inhoud en uitvoering van het werk.


Ondersteuning
Het belang van de Caritas is dat zij ondersteunend kan zijn voor de bestaande diaconale werkgroepen in de parochiekernen zonder deze werkzaamheden over te nemen; daarnaast kan zij in samenwerking met hen en/of met andere nieuwe activiteiten in de parochie van de Heilige Familie ondernemen.

Inspiratie
De Caritas wordt geïnspireerd door het woord van de Heer zelf: “Wat gij aan de minste der Mijnen hebt gedaan, hebt ge aan Mij gedaan.” (Mt. 25:45)
In de liturgie van het feest van de Heilige Familie zegt het Kind Jezus tegen zijn ouders: “Wist u dan niet dat ik in het huis van mijn Vader moest zijn?” (Lc. 2:49)
Dat huis van de Vader is onze wereld en wij mogen het kind zijn, die de vitaliteit en de toekomst hebben gekregen om het aanschijn van de aarde te vernieuwen.

diaken Wim Tobé,
Caritasfunctionaris bisdom Breda

Copyright © 2013. All Rights Reserved.