Geschiedenis

De parochie bestaat sinds 1 januari 2016 en is ontstaan uit de fusie van drie voormalige parochies in Breda, Ulvenhout en Bavel nl. Jeruzalemparochie te Breda, Sint Laurentiuskerk te Ulvenhout, H. Maria Hemelvaart de parochie bestaat nog uit zes parochiekernen: Laurentiuskerk, Mariakerk, Petrus en Pauluskerk en Sacramentskerk, St. Laurentiuskerk te Ulvenhout en de H. Maria Hemelvaart te Bavel

Parochiekern Laurentiuskerk
De voormalige Laurentiusparochie kreeg in 1314 een eigen parochiekerk. Deze kerk stond op de plaats van de huidige protestantse kerk aan de Duivelsbruglaan en werd na de tachtigjarige oorlog verwoest. Nadat de kerk was herbouwd, is ze met de Vrede van Munster in 1648 toegewezen aan de protestanten. De parochianen in het Ginneken bouwden in 1837 een nieuwe kerk, die echter al spoedig te klein was. In 1902 werd deze kerk vervangen door de huidige neogotische Laurentiuskerk. Zowel het interieur als het exterieur van deze kerk zijn gebouwd volgens de inzichten uit de bekende Nederlandse architectenschool van J. Cuijpers en J. Stuyt. Zij gaven het gebouw zijn karakteristieke en kunstzinnige uitstraling. In 1978 is de Laurentiuskerk tot Rijksmonument verklaard.

Parochiekern Mariakerk
De Mariaparochie is opgericht in februari 1933 en de daarbij behorende Mariakerk werd ingezegend op 31 mei 1934. Het gebouw stond toen nog midden tussen de akkers. Tot 1942 viel de parochie onder de Gemeente Ginneken en Bavel. Het kerkgebouw is tamelijk ongeschonden uit de Tweede Wereldoorlog gekomen. De in beslag genomen kerkklokken kwamen terug en het parochieleven kreeg een stevige impuls door de Katholieke Actie en door de bouw van nieuwe stadswijken zoals Blauwe Kei en IJpelaar. Vanwege de snelle toename van het aantal parochianen werd allereerst de parochie van de H. Fatima opgericht, in 1966 gevolgd door een tweede nieuwe parochie, die van St. Jan de Doper. De uit 1949 daterende Fatimakerk werd al in 1997 aan de eredienst onttrokken. Het gebouw biedt thans onderdak aan een makelaarskantoor. De kerk van St. Jan de Doper werd in september 2000 aan de eredienst onttrokken en heeft inmiddels plaatsgemaakt voor een appartementencomplex. Met het opheffen van beide parochies werden feitelijk de oude grenzen van de Mariaparochie weer hersteld, ware het niet dat deze parochie inmiddels onderdeel was geworden van de nieuwe Jeruzalemparochie.

Parochiekern Petrus en Pauluskerk
In maart 1954 werd de Petrus en Pauluskerk in de wijk Boeimeer ingezegend. Boeimeer was destijds een wijk met veel jonge gezinnen. De jongeren-diensten in deze kerk en het jongerenkoor waren in heel Breda zeer populair. In 2002 is de kerk aan de eredienst onttrokken en in 2005 vervangen door een nieuwe kerk als onderdeel van een appartementen-complex. De kerk bestaat uit een kerkruimte met vergaderzaal en een dagkapel (permanente sacrale ruimte). In het complex is tevens het parochie-centrum gevestigd. In het interieur van de moderne Petrus en Pauluskerk is religieuze kunst van de Bredase kunstenaar M. Jepkes opgenomen.

Parochiekern Sint Laurentiuskerk (Ulvenhout)
De geschiedenis van de parochiekerk Ulvenhout gaat terug tot 1648. Voor die tijd behoorde Ulvenhout tot de parochie Ginneken maar ook de gehuchten Heusdenhout (nu Breda-Oost), Galder en Strijbeek. In het begin van de zestiende eeuw kwamen de kapellen van Strijbeek en Heusdenhout tot stand. In Strijbeekse kapel, toegewijd aan de Heilige Maagd, de heilige Cornelius en de heilige Hubertus las elke vrijdag een priester de Heilige Mis. De kapel van Heusdenhout werd toegewijd aan de heilige Anna. Hier werd wekelijks een Mis opgedragen ter Hare ere. Al deze kapellen vielen onder de supervisie van de pastoor van Ginneken. Deze kapel fungeerde tot 1648 als pelgrimsoord. Dit systeem functioneerde tot aan de Tachtigjarige Oorlog. De Baronie van Breda was van 1590 tot 1625 in handen van de Prins van Oranje en van 1625 tot 1637 in Spaanse handen. In 1648 werd de Vrede van Münster gesloten. De publieke uitoefening van de katholieke geloof werd in onze streken verboden. De kerk van Ginneken viel toe aan de protestanten. In Galder en Heusdenhout kwam bij tijd enwijle de predikant van Ginneken preken. Het is in deze tijd dat de kerkgeschiedenis van Ulvenhout begint. Daar lag een oud jachtslot van de heren van Breda, het slot Grimhuysen. Het slot behoorde toe aan Filips van Nassau, een zoon van Justinus van Nassa, de vroegere gouverneur van Breda. In 1730 erkende de republiek de katholieke kerk. Priesters mochten legaal werken als ze een attest van de Republiek kregen. De overheid bepaalde wel dat er op dorpen maar één priester mocht zijn en deze geboortig moest zijn uit de gebieden van de Republiek zelf.

Parochiekern Heilige Maria hemelvaartkerk (Bavel)
Van de kapel in Bavel is in ieder geval sprake in 1299. De parochiekerk van Bavel was toegewijd aan Sint Brigida en was een dochterkerk van de kerk van Gilze waarvan zij in 1316 was afgescheiden. Het patronaatsrecht was in handen van de Abdij van Thorn en de parochie van Gilze. In 1484 werd de kerk door brand verwoest en een nieuwe kerk werd gebouwd. In 1488 was de nieuwe kerk goeddeels gereed maar nog niet geconsacreerd.
In 1648 werd de uitoefening van de katholieke godsdienst verboden en werd de kerk in bezit genomen door de weinige gereformeerden die Bavel telde. De katholieken weken eerst uit naar de kapel van Kasteel IJpelaar en maakten vanaf 1683 gebruik van de schuurkerk. In 1809 werd de zwaar vervallen oude kerk van Bavel teruggegeven aan de katholieken. deze kerk is in 1888 afgebroken en vervangen door de huidige neogotische kerk, ontworpen door Jan Jurien van Langelaar uit Princenhage.

 

Copyright © 2013. All Rights Reserved.