Parochiebijdrage

De kerk is van blijvende waarde
Kerkgenootschappen ontvangen in Nederland geen overheidssubsidie. Om toch te kunnen beschikken over de benodigde financiële middelen zijn ze volledig afhankelijk van uw bijdrage. Deze bijdrage wordt gebruikt om het onderhoud en gebruik van kerkgebouwen te betalen. Daarnaast worden daarmee pastores en andere beroepskrachten voor hun werk betaald. Daardoor blijft het mogelijk om ook in deze tijd het Evangelie te verkondigen in eredienst (liturgie) en geloofsonderricht (catechese), in dienst aan de medemens dichtbij en ver weg (diaconie) en gemeenschapsopbouw.

Iedereen geeft naar eigen vermogen en als parochie zijn we dankbaar voor iedere bijdrage. Desalniettemin hopen en verwachten we dat ieder bereid is om jaarlijks tenminste de minimale parochiebijdrage te voldoen. Voor het lopende kalenderjaar is dit bedrag vastgesteld op € 116,00 per huishouden. Wanneer u de laatste drie jaar deze bijdrage heeft voldaan, wordt die in mindering gebracht op het tarief voor kerkelijke diensten, te weten een huwelijk, een uitvaart of jubileumviering. Het recht op restitutie is gelijk aan de betaalde parochiebijdrage van de afgelopen drie jaar met een maximum van drie maal de voorgestelde minimum kerkbijdrage zoals vermeld in de meest recente diocesane regeling van het Bisdom.

Parochiebijdrage
Uw parochiebijdrage kunt u betalen door het betreffende bedrag over te maken op rekening NL 03 INGB 0001 0899 55 ten name van Parochie van de Heilige Familie te Breda.

ANBI

De Parochie van de Heilige Familie is als onderdeel van het R.K. Kerkgenootschap in Nederland een ANBI-instelling, op grond van de groepsbeschikking voor de bisschoppenconferentie van de R.K. kerkprovincie RSIN nummer 002609411. De parochiebijdrage en andere schenkingen en giften aan de parochie zijn daarom aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Voor een gewone gift geldt een drempel van 1% van het drempelinkomen. Voor een periodieke gift of schenking geldt deze drempel niet. Het kan dus voordelig zijn om uw parochiebijdrage middels een periodieke gift of schenking te voldoen

Periodieke gift of schenking
In zo’n geval sluit u een overeenkomst met de parochie waarin u vastlegt dat u gedurende een aantal jaren (tenminste) elk jaar een bepaald bedrag aan de parochie schenkt. Dit bedrag is zonder meer aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Tot 2014 was hiervoor een notariële akte nodig. Indien de schenker dit wenst, is dit nog steeds mogelijk, maar aan het inschakelen van een notaris zijn kosten verbonden. Daarom geeft de parochie de voorkeur aan een zogeheten ‘onderhandse’ overeenkomst waarvoor de tussenkomst van een notaris niet nodig is.

Meer informatie over deze fiscaal voordelige wijze van schenken aan uw parochie is te verkrijgen bij het centraal secretariaat van de Parochie van de Heilige Familie.

Zie voor adresgegevens de rubriek Contactgegevens.

Copyright © 2013. All Rights Reserved.